Förstärkta familjehem

De familjehem vi samarbetar med har tillgång till utbildning, processhandledning och handledning kring specifika frågeställningar. Hög tillgänglighet för familjehemmen är en viktig del av vår verksamhetsidé.

De flesta barn som placeras i de familjehem Luvab samarbetar med har en neuropsykiatrisk diagnos och har dessutom varit med om svåra upplevelser. Många av barnen har flyttat mellan flera olika familjehem, HVB eller jourhem. För oss är det viktigt att barnen får landa i en stabil, uthållig och varm familj med kunskap om såväl barns behov som neuropsykiatri.

Luvabs grundidé är att erbjuda familjehemmen möjlighetscentrerad handledning som ger familjerna tillit till sig själva och sin kompetens. Vi tror att barn i familjehem generellt och barn med neuropsykiatriska diagnoser specifikt, behöver färre vuxna omkring sig. Vi vill verka för att placerade barn får uppleva en så vanlig uppväxt som möjligt i trygga familjer. Genom att förse familjehemmen med såväl pedagogiska verktyg som möjlighet till känslomässig utveckling hoppas vi kunna bidra till långsiktiga placeringar med få oplanerade avbrott.

Vi tror att ett nära samarbete mellan barnets viktiga vuxna är avgörande för barnets möjlighet till stabilitet, trygghet och utveckling. Därför uppmuntrar vi ett nära samarbete mellan socialtjänst och familjehem och ser dialogen mellan dessa parter som en självklarhet. Om önskemål finns deltar Luvab vid uppföljningar, SIP och planeringsmöten.

Utbildningar för familjehemmen

  • Ett hem att växa i
  • Utbildningskvällar med interna och externa föreläsare. Olika teman så som lagstiftning, kris- och sorg, att vara tonåring med psykisk ohälsa (inifrånperspektiv), självskadebeteende, alkohol- och drogmissbruk, anknytningsteori, självmedkänsla
  • Neuropsykiatrisk grundutbildning som sträcker sig över en termin. Diagnoskunskap, förhållningssätt och strategier, lågaffektivt bemötande och stress, biologförälders perspektiv, inifrånperspektiv och samhällets stödfunktioner.

Handledning för familjehemmen

  • Individuell ärende- och processhandledning minst en gång var fjärde vecka eller oftare utifrån behov
  • Grupphandledning ca en gång i månaden med andra familjehem. Olika teman som kan handla om allt ifrån samverkan med olika instanser till att hantera barns frustration eller att orka som familjehem

Övriga insatser för familjehemmen

  • Tillgänglighet på telefon dygnet runt alla dagar på året.
  • Vid behov/önskemål deltagande vid möten med olika instanser så som psykiatri eller habilitering
  • Tillgång till aktuell litteratur om neuropsykiatri
  • I samverkan med familjehemmet inventeras övriga eventuella behov av stöd
  • Administrera ekonomiska ersättningar