Luvabs historia

Vi är en familjedriven verksamhet som sedan 1990-talet arbetar med att erbjuda förstärkta familjehem för barn som behöver lite extra. Vi samarbetar med kommuner över hela Sverige.

Sedan Börje och Gull-Britt Lindberg startade Luvab har verksamheten drivits med ett genuint engagemang för placerade barn och för familjehem. Idag arbetar även ägarnas tre barn Carolina, Daniel och Emilie i verksamheten.

Börje och Gull-Britt är socionomer med egen erfarenhet av att vara familjehem och att driva HVB i det egna hemmet. Med grund i de erfarenheterna kommer en stark övertygelse om att placerade barns möjligheter bäst tillvaratas om familjehemmens såväl etiska som lagmässiga rättigheter värnas. Börje har under sitt yrkesliv som socionom i olika offentliga sammanhang drivit frågan om vikten av kompetent handledning till familjehem. En annan viktig fråga som Börje aktivt deltagit i debatten om, är att privata utförare aldrig kan åläggas att utföra den myndighetsutövning som hör till socialtjänstens uppdrag. Gull-Britts utbildningar inom systemteori och interaktionistiskt förändringsarbete kompletterades av Börjes psykosociala handledarutbildning, vilket gav en stabil grund för att driva en välfungerande verksamhet inom förstärkta familjehem. Under många år har vi också hållit handledarutbildningar med inriktning mot att handleda familjehem. Luvab har också föreläst om handledning i familjehem och om att vara familjehem för barn med neuropsykiatriska diagnoser.

Utveckling av verksamheten

Verksamheten har utvecklats i takt med att vi uppfattat nya behov. Carolina arbetade under många år nära barn och unga med autism, och såg att när de placerades, uppstod ofta efter en tid oplanerade avbrott. Vi arbetade därför fram ASPHEM – familjehem med särskild kunskap och stöttning för att kunna ta emot barn med neuropsykiatrisk problematik. Förstärkta familjehem för barn med npf kom med tiden att bli verksamhetens huvudsakliga arbetsområde. Carolina har också ett särskilt engagemang för samhällets ansvar för att förhindra försummelse och vanvård av placerade barn. Hon har deltagit som forskningsassistent i projektet ”Gränser för upprättelse: Välfärdsstatens historiska ansvar i upprättelseprocesser riktade till offer för vanvård i fosterhem och barnhem” vid Linköpings Universitet. 

Luvabs verksamhet utgår från våra lokaler i Örebro. Familjehemmen vi samarbetar med finns främst i Närke, Värmland, Västmanland och Södermanland. Vi är noga med att skapa rum för möten mellan oss och familjehemmen och för familjehemmen att mötas och utbyta erfarenheter. Vi är också måna om en välfungerande relation mellan socialtjänst och familjehem. Luvab har tillstånd från IVO för att driva verksamhet som ger konsulentstöd.